Hastalık durumunda geçiminin güvence altına alınması

Sorularınız mı var? Bunları cevaplandırmak için kişisel bir görüşme mi istiyorsunuz?

UPD uzmanlarımız sorularınızı cevaplamaya her zaman hazırdır.

Önemli not: Posta yoluyla bize ulaştıracağınız hiçbir evrakın lütfen asıllarını göndermeyiniz, zarfın içine yalnızca fotokopilerini koyunuz. Evraklarınızı size maalesef geri gönderemiyoruz. Veri gizliliği yükümlülüğümüzden dolayı yönetmelikler uyarınca işlemden sonra evraklarınız imha edilmektedir.

Hastalık sebebiyle işten çıkarılma nedir?
Yasalarla belirlenmiş olan çalışanlar için iş akdinin feshinden korunma güvencesi hastalık durumunda iş akdinin feshini çok sıkı şartlara ve sağlanması gereken belli koşullara bağlar.

Buna sebep olarak, çalışanın devamlı olarak yani en az 24 ay boyunca yeniden sağlığına kavuşup iş görebilir duruma gelemeyecek olması örnek gösterilebilir. Aynı şekilde altı haftadan daha uzun bir süre iş kaybına yol açan ve sıklıkla vuku bulan kısa süreli hastalıkların yanı sıra aylarca süren uzun süreli hastalıklar da işverenin kabul edilebilir bir sebep sunması halinde çalışanın iş akdinin feshine sebep olabilir.

İş akdinin feshine yol açan sebeplerden diğerleri çalışanın devamlı ya da uzun süreler boyunca hasta olup iş görememesinin işletmeye ekonomik ve finansal yük oluşturmasıyla alakalıdır. Çalışanın hastalığı sebebiyle işletmenin işlevsel ve finansal menfaatleri belirgin ölçüde zarar görmüşse özel bir incelemenin ardından çalışanın iş akdinin feshine karar verilebilir. İşletmenin işlevsel ve finansal menfaatlerinin zarar görmesi, özellikle işletmenin faaliyet seyrinin aksaması ya da ücretin ödenmeye devam edilmesinin işletmeye büyük bir külfet olması durumunda geçerlidir. Bu durum özellikle az sayıda çalışan istihdam eden küçük işletmelerin yanı sıra küçük boyutlu orta ölçekli işletmelerde de görülebilir.  

Hastalık sebebiyle iş akdinin feshedilebilmesine temel teşkil edecek sebeplerin oluşup oluşmadığının kararı, yalnızca mevcut durumun özel olarak incelenmesi sonucunda verilebilir.

İş akdini feshetmeden önce işveren çalışanı işletmeye tekrardan kazandırıp kazandıramayacağını incelemekle yükümlüdür. Çalışanın işletmeye yeniden kazandırılmasından kasıt, örneğin şirket içinde engelli temsilciliği, işçi temsilciliği gibi işlerde çalışarak yeni bir görev ile ya da işyerinin başka bir noktasında çalışmaya devam etmesine yönelik yolların aranmaya çalışılmasıdır.

© 2016 UPD Patientenberatung Deutschland gGmbh – Sunulan bu yasal bilgiler yalnızca genel bilgilendirme amacı taşıyıp özel durumunuza yönelik yasal danışmanlık hizmeti yerine geçmez. Somut hukuki sorunların çözümü için lütfen avukat veya danışma ya da uzlaşma merciileri gibi alışılagelmiş başvuru noktalarına danışın.

Özel risk ve sağlık sigortaları neleri kapsar?

Özel risk sigortalarıyla bir hastalık ya da kaza sonucunda gelir düşmesine karşı kendinizi güvence altına almanın pek çok yolu vardır. Her sigorta şirketi kendi belirlediği sözleşme şartlarına bağlı bir sigorta sunduğu için farklı sigorta şirketlerinin teklifleri detaylı bir biçimde incelenmeli ve birbirleriyle karşılaştırılmalıdır. Bu inceleme ve karşılaştırma için bağımsız danışmanlardan yardım alınabilir. Tüketici merkezlerinin yanı sıra Sozialverband VdK Deutschland da kapsamlı bir danışma hizmeti sunmaktadır.

Sağlık sigortası
Özellikle serbest meslek sahipleri ile yüksek gelir sahibi çalışanlar için veya büyük maddi yükümlülüklere sahip olanlar için özel sağlık sigortası yaptırmak akıllıca olabilir. Bu sigortalardan bazıları kısmen kamusal sağlık sigortalarını tamamlayıcı şekilde yapılır.

Çalışanlar için yıllık maaş sınırı (Jahresarbeitsentgeltgrenze, JAE) adı verilen bir miktar belirlenmiştir. Bir yıl boyunca JAE sınırını geçenler kamusal sağlık sigortasından çıkıp özel sağlık sigortasına geçebilirler.

Farklı kapsamlara sahip pek çok özel sağlık sigortası çeşidi mevcuttur. Bu sigorta çeşitleri, ayakta ve yatarak tedavinin yanı sıra bakıma ihtiyaç duyulduğu hallerde ekstra bakım sigortasını içerip aynı zamanda yurtdışı sağlık sigortası ile hastanede kalınan ile hasta olunan günler için para sigortasını da kapsayabilir.

Özel sağlık sigortasının primleri sigortaya giriş yaşı ile sigortalının sigortaya giriş anındaki sağlık durumu gibi kriterlere bağlıdır.

Kaza sigortası
Kaza sigortası, özel risk sigortası türlerinden biridir. Kaza sigortasında, geçirdiği kaza sebebiyle bedensel bir zarara uğraması durumunda sigortalıya tek seferlik bir ödeme yapılır. Kaza kapsamına nelerin girmediği sigorta şirketinin belirlediği sözleşme şartlarında tanımlanır. Muhtemel bir bedensel engelin ya da zararın tespiti için tıbbi teşhise ihtiyaç duyulur.

İşsizlik parası neyi güvence altına alır?

İşsiz kalan kişiler Bundesagentur für Arbeit (Alman Federal Çalışma Ajansı) tarafından desteklenir. İşsizlik bildirimi yapmadan önceki son 2 sene içerisinde ve işsizliğin başlamasından önce en az 12 ay boyunca çalışılmış olması ya da örneğin hastalık parası alınmış olması durumunda kural olarak işsizlik parası hakkına sahip olunduğu söylenilebilir. Kesin olarak belirlenmiş şartlar dahilinde 12 aydan daha kısa süreli sigorta kapsamına giren iş ilişkisinde de işsizlik parası hakkı tanınır.

İşsizlik parası hakkı, şartları, süresi ve miktarı konusundaki bilgileri Agentur für Arbeit’tan edinebilirsiniz.

Agentur für Arbeit’tan işsizlik parası alan kişiler kamusal bir sağlık sigortasında sağlık ve bakım sigortasına tabidirler. İşsiz kalan kişinin çalışırken bağlı olduğu sigorta kurumuyla mevcut sağlık sigortası sözleşmesi genelde devam ettirilir. Ödenmesi gereken primler işsizlik halinde Agentur für Arbeit tarafından ödenir.

Herhangi bir yardım almayan ya da hakları ertelenen kişilerin sigorta primleri ödenmez.

Özel sağlık ve bakım sigortasına dahil olanların primleri en fazla kamusal sağlık ve bakım sigortası primleri miktarında Agentur für Arbeit tarafından karşılanır.

Yardım hakkıyla ilgili bilgiler sağlık sigortası tarafından sağlanır.

Kimler sosyal yardım alabilir?

İşsizlik parası kapsamında temel geçim güvencesi hakkına sahip olmayan, ne yakınlarından destek gören ne de başka bir sosyal sigorta kurumundan yardım alma hakkına sahip olan kimseler sosyal yardım alabilirler. Sosyal yardım, hayatın idamesini güvence altına almanın yanı sıra kişinin toplumsal yaşama katılmasını sağlamaya yöneliktir